PRAWO CYWILNE

 • ochrona własności i posiadania
 • stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie
 • ustanowienie drogi koniecznej
 • rozgraniczenie nieruchomości
 • stosunki sąsiedzkie
 • ochrona dóbr osobistych
 • analiza , opiniowanie i sporządzanie umów

SPRAWY RODZINNE

 • rozwody i separacje
 • alimenty
 • ustalenie ojcostwa oraz  związane z tym roszczenia
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami
 • podział majątku
 • ustalenie kontaktów z dziećmi
 • zawieszenie, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • przywrócenie władzy rodzicielskiej
 • zezwolenie na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka

SPRAWY SPADKOWE

 • stwierdzenie nabycia spadku
 • dział spadku
 • dochodzenie roszczeń związanych z zachowkiem, poleceniem i zapisem
 • uchylenie się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia woli o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku

ODSZKODOWANIA

 • Odszkodowania majątkowe
 • Zadośćuczynienia i odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych i śmierci osób najbliższych
 • Zaniżone odszkodowania komunikacyjne
 • Odszkodowania z OC rolnika

SPRAWY KONSUMENCKIE

 • Sporządzenie reklamacji
 • Sporządzenie oświadczeń o odstąpieniu od umowy
 • Dochodzenie praw związanych z rękojmią i gwarancją

PRAWO ADMINISTRACYJNE

 • sporządzanie odwołań, skarg oraz skarg kasacyjnych
 • reprezentowanie Klientów przed organami, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym

PRAWO PRACY

 • odszkodowania lub zadośćuczynienia za wypadek w pracy lub w drodze do pracy
 • zapłata odszkodowania w innych sporach z zakresu prawa pracy
 • nawiązywanie, zmiana lub rozwiązywanie stosunków pracy
 • ustalenie stosunku pracy
 • molestowanie , mobbing w pracy
 • odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę
 • sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS
 • odwołanie od orzeczenia komisji lekarskiej ZUS
 • odwołanie od decyzji ZUS  

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

 • sporządzanie wezwań do zapłaty
 • Sporządzanie pozwów o zapłatę
 • Sporządzanie wniosków o wszczęcie egzekucji

PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE

 • Sporządzanie projektów umów i statutów spółek
 • Pomoc w zakładaniu, rejestracji, przekształcaniu, likwidacji spółek prawa handlowego
 • Bieżąca obsługa spółek:

– Analiza, opiniowanie i sporządzanie umów

– Uczestnictwo w negocjacjach nad treścią umów, aneksów, porozumień, ugód

–  Nadzór nad prawidłowością wykonania zawartych umów, ugód, porozumień

– Sporządzanie i opiniowanie aktów wewnętrznych ( np. Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania, Regulaminów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, i innych )

– Sporządzanie i opiniowanie dokumentów 

– Windykacja należności

– Reprezentacja w sądach, organach administracji państwowej i samorządowej