BLOG KANCELARII RADCY PRAWNEGO

Zapraszam do odwiedzenia mojego blogu. Informacje z prawniczego świata przedstawione w sposób przejrzysty i łatwy do zrozumienia dla osób, którym prawo wydaje się być zbyt skomplikowane.

 

ZWOLNIENIE Z OPŁATY ZA POBYT CZŁONKA RODZINY W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 
 
Kwestie związane z odpłatnością za pobyt w DPS reguluje Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej.
Zgodnie z art. 61 wyżej wskazanej ustawy obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są :
1.       mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,
2.       małżonek, zstępni przed wstępnymi, 
3.      gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej
Należy pamiętać, że małżonek, zstępni, wstępni oraz gmina nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.
 
 
W życiu zdarzają się jednak sytuacje kiedy dorosłe dzieci zostają zobowiązane do zapłaty kosztów pobytu rodzica w Domu Pomocy Społecznej pomimo nie utrzymywania z nim kontaktów od wielu lat. Co zrobić w takiej sytuacji ? Czy istnieje możliwość nie płacenia za pobyt rodzica w DPS ?
 
 
Otóż istnieje możliwość zwolnienia krewnych z obowiązku płacenia za pobyt rodzica w DPS. Możliwość taka istnieje na podstawie art. 64 oraz 64 a Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej. W pierwszym przypadku organ nakładający obowiązek uiszczenia opłaty obowiązany jest zwolnić całkowicie z tej opłaty, na wniosek osoby obowiązanej do zapłaty, pod warunkiem że przedstawi prawomocne orzeczenie sądu o pozbawieniu rodzica władzy rodzicielskiej nad tą osobą i oświadczy, że władza rodzicielska nie została przywrócona albo prawomocne orzeczenie sądu o skazaniu za umyślne przestępstwo popełnione z użyciem przemocy na szkodę osoby obowiązanej do wnoszenia opłaty, jej małoletniego rodzeństwa lub jej rodzica. Dodatkowo zwolnienia te obejmują zstępnych osoby zwolnionej z opłaty za pobyt mieszkańca domu w domu pomocy społecznej.
 
W drugim przypadku tj. na podstawie art. 64 Ustawy o pomocy społecznej organ nie musi , a jedynie może zwolnić z tej opłaty częściowo lub całkowicie, na wniosek osoby obowiązanej do zapłaty, po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego, w szczególności jeżeli osoby wnioskujące :
1) wnoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce;
2) występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych;
3) małżonkowie, zstępni, wstępni utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia;
4) osoba obowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko;
5) osoba obowiązana do wnoszenia opłaty lub jej rodzic przebywała w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej, na podstawie orzeczenia sądu o ograniczeniu władzy rodzicielskiej osobie kierowanej do domu pomocy społecznej lub mieszkańcowi domu;
6) osoba obowiązana do wnoszenia opłaty przedstawi wyrok sądu oddalający powództwo o alimenty na rzecz osoby kierowanej do domu pomocy społecznej lub mieszkańca domu.
 
 
Wtorek, Wrzesień 29, 2020, 09:09

Czym rózni się odrzucenie spadku od zrzeczenia się dziedziczenia ?

 

Gdy dowiemy się o śmierci naszego krewnego mamy kilka możliwości postępowania. Spadkobierca może przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić. Proste przyjęcie spadku oznacza, że spadkobierca odpowiada za wszystkie długi spadkodawcy bez względu na ich wartość oraz wartość spadku. Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza oznacza, iż spadkobierca bedzie odpowiadał za długi spadkodawcy, ale tylko do wartości otrzymanego spadku. ( art. 1012 Kodeksu Cywilnego)

Odrzucenie spadku

Jeśli spadkobierca zdecyduje się spadek odrzucić musi złożyć oświadczenie woli, które nie może być odwołane. Oświadczenie  składa się przed sądem rejonowym, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania lub pobytu składającego oświadczenie lub przed notariuszem. Oświadczenie może by składane w sądzie spadku w toku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku. Można je złożyć ustnie lub na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym. Oświadczenie powinno zawierać imię i nazwisko spadkodawcy, datę i miejsce jego śmierci oraz miejsce ostatniego zamieszkania, tytuł powołania do spadku ( testament bądź dziedziczenie ustawowe), treść oświadczenia, dane spadkobierców ustawowych, informacje na temat wszystkich testamentów. Dodatkowo należy dołączyć wypis aktu zgonu albo prawomocne orzeczenie sądowe o uznaniu za zmarłego lub o stwierdzeniu zgonu.

W przypadku instytucji odrzucenia spadku ważną rolę odgrywają terminy. Oświadczenie o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania czyli co do zasady od śmierci spadkodawcy. Brak oświadczenia spadkobiercy w tym terminie ( od 2015 roku nastąpiła zmiana przepisów) jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Bardzo ważne jest, że spadkobierca, który odrzucił spadek traktowany jest tak, jakby w ogóle nie dożył otwarcia spadku. A zatem w jego miejsce powołane do dziedziczenia są kolejne osoby. Aby te osoby nie odziedziczyły długów konieczne jest złożenia oświadczenia również przez te osoby. Mają na to 6 miesięcy od chwili powzięcia informacji o odrzuceniu spadku przez uprzednio uprawnionych do spadku.

Opłata od złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku przed sądem to 100 zł. ( art. 49  ust. 1 pkt. 4 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych)

 Zrzeczenie się dziedziczenia

Istnieją również sytuacje , gdy jeszcze za życia krewnego wiemy, iż posiada liczne długi lub nie chcemy po nim dziedziczyć majątku. Możemy wówczas zrzec się spadku. Zrzeczenie się dziedziczenia różni się więc od instytucji odrzucenia spadku.  Po pierwsze zrzec się spadku można tylko i wyłącznie za życia spadkodawcy. Zrzeczenie się dziedziczenia jest umową między spadkobiercą ustawowym a przyszłym spadkodawcą . Umowa taka powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. (art. 1048 Kodeksu Cywilnego)

Różnicą między odrzuceniem spadku  a zrzeczeniem się dziedziczenia jest to, że zrzeczenie się dziedziczenia obejmuje również zstępnych zrzekającego się, chyba że umówiono się inaczej. Zrzekający się oraz jego zstępni, których obejmuje zrzeczenie się dziedziczenia, zostają wyłączeni od dziedziczenia, tak jakby nie dożyli otwarcia spadku. Kolejną różnicą jest kwestia odwoływalności decyzji. Odrzucenie spadku jest aktem nieodwoływalnym ( jednak istnieje możliwość uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia w przypadku gdy odrzucenie to nastąpiło pod wpływem groźby lub błędu). Natomiast  zrzeczenie się dziedziczenia może być uchylone przez umowę między tym, kto zrzekł się dziedziczenia, a tym , po kim się dziedziczenia zrzeczono. Umowa powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

 

 

 


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
Copyright ©2019 Kancelaria Radcccy Prawnego, All Rights Reserved.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem